Regulamin serwisu Znosze.Dubbingpedia.pl

§ 1.     Definicje 

1.     Terminy używane w niniejszym regulaminie oznaczają:

    1.1.    Towar – produkty  dostępne  w  Serwisie  Znosze.Dubbingpedia.pl;

1.2.    Dostawca  usług  płatniczych  –  podmiot  obsługujący  płatność  za Zamówienie,  złożone przez Użytkownika;

1.3.    Konsument – konsument w rozumieniu art. 22 [1] kodeksu cywilnego, to osoba fizyczna dokonująca z Usługodawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową

1.4.     Regulamin – niniejszy regulamin;

1.5.    Serwis Znosze.Dubbingpedia.pl – serwis internetowy, za pomocą którego Usługodawca świadczy Usługi Użytkownikom;

1.6.    Usługi – usługi świadczone drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu Znosze.Dubbingpedia.pl;

1.7.    Usługodawca – firma KKZ PDK Dariusz Kosmowski z siedzibą pod adresem: ul. Niedźwiedzia 29B 02-737 Warszawa; posługująca się numerami: NIP: 9571049493, REGON: 380897317; adres e-mail: znosze@dubbingpedia.pl;

1.8.    Użytkownik – podmiot, na rzecz którego Usługodawca świadczy Usługi na zasadach określonych w Regulaminie. Użytkownikiem może być osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, a także osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania. Użytkownikami mogą być osoby fizyczne, które ukończyły 13 (trzynasty) rok życia, ale nie ukończyły 18 (osiemnaście) lat, a także inne osoby fizyczne posiadające ograniczoną zdolność do czynności prawnych, w zakresie, w jakim mogą nabywać prawa i zaciągać zobowiązania zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa; 

1.9.    Zamówienie – oświadczenie Użytkownika składane na zasadach określonych w Regulaminie przy użyciu dostępnych w Serwisie Znosze.Dubbingpedia.pl narzędzi, zmierzające do zawarcia umowy dotyczącej Towaru w Serwisie Znosze.Dubbingpedia.pl;

§ 2.     Postanowienia ogólne

1.     Niniejszy Regulamin określa w szczególności:

1.1.    rodzaje, zakres i warunki świadczenia Usług;

1.2.    warunki zawierania i rozwiązywania umów dotyczących Towarów;

1.3.    tryb postępowania reklamacyjnego;

1.4.    inne uprawnienia i obowiązki Użytkowników oraz Usługodawcy.

2.    W zakresie, w jakim Regulamin odnosi się do Usług świadczonych przez Usługodawcę za pomocą systemu teleinformatycznego, zapewniającego przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 tej ustawy.

3.    Usługodawca świadczy drogą elektroniczną następujące Usługi:

3.1.    umożliwienie dostępu do informacji udostępnionych w ramach Serwisu Znosze.Dubbingpedia.pl przez Usługodawcę, korzystanie z wyszukiwarek i innych narzędzi ogólnodostępnych w Serwisie Znosze.Dubbingpedia.pl;

3.2.    umożliwienie składania Zamówień na Towary;

4.    Usługi wskazane w ust. 3.1. do 3.2. powyżej, są dostępne dla wszystkich Użytkowników i nie wymagają uprzedniej rejestracji w Serwisie Znosze.Dubbingpedia.pl;

§ 3.     Zamówienia

1.    Zamówienia w Serwisie Znosze.Dubbingpedia.pl można składać tylko drogą elektroniczną, 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę, 7 (siedem) dni w tygodniu przez cały rok, z zastrzeżeniem zakazów lub ograniczeń wynikających z bezwzględnie obowiązującego przepisu prawa. Realizacja Zamówień odbywa się w dni robocze.

2.    Użytkownik sporządza Zamówienie poprzez wirtualne dodawanie wybranych Towarów do koszyka, przy określeniu dodatkowych parametrów zamówionego Towaru, takich jak rozmiar lub kolor, jeśli wskazanie tych cech jest wymagane. Dodanie Towaru do koszyka powoduje, że w zakładce „Koszyk” znajdą się wybrane przez Użytkownika Towary. W koszyku, przy każdej pozycji wskazana jest informacja o liczbie sztuk zamówionych Towarów, którą można modyfikować. Cena Towarów uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego podana jest w złotych polskich i zawiera podatki.

3.    Świadczenie Usługodawcy, będące przedmiotem Zamówienia, polega na dostawie Towaru pod adres wskazany przez Użytkownika.

4.    Użytkownik powinien starannie i poprawnie wskazać dane kontaktowe, w tym prawidłowy adres, na który Towar ma być dostarczony. Usługodawca skontaktuje się z Użytkownikiem niezwłocznie, gdy dane te okażą się niekompletne. Jeżeli mimo dołożenia należytej staranności przez Usługodawcę, kontakt z przyczyn leżących po stronie Użytkownika nie jest możliwy i nie nastąpi w ciągu 7 (siedmiu) dni od daty podjęcia przez Usługodawcę próby nawiązania kontaktu, Zamówienie zostanie anulowane, a jeżeli umowa dotycząca Towaru została już zawarta – Usługodawca odstąpi od niej. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy przez Usługodawcą jest wysyłane na adres e-mail przypisany do Zamówienia. Złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy dotyczącej Towaru w przypadku, o którym mowa powyżej, możliwe jest w terminie do 30 (trzydziestu) dni od daty zawarcia tej umowy.

5.    Użytkownik ma możliwość modyfikowania Zamówienia w ramach Serwisu Znosze.Dubbingpedia.pl do chwili uaktywnienia przycisku „Zamawiam i płacę” (lub równoważnego).

6.    Po skompletowaniu Zamówienia i podaniu danych do dostawy, Użytkownik zatwierdza Zamówienie i przesyła je poprzez kliknięcie na przycisk „Zamawiam i płacę” (lub równoważny).

7. Każdorazowo przed przesłaniem Zamówienia Użytkownikowi wskazywane jest podsumowanie Zamówienia w celu jego potwierdzenia, tj. m.in. główne cechy świadczenia i koszty dostawy.

8.    Złożenie Zamówienia przez Użytkownika jest równoznaczne ze złożeniem oferty zawarcia umowy dotyczącej Towaru. Potwierdzenie złożenia Zamówienia, stanowiące potwierdzenie otrzymania oferty zawarcia umowy dotyczącej Towaru w ramach Serwisu Znosze.Dubbingpedia.pl, jest niezwłocznie przekazywane stosownym komunikatem systemowym, który jest wyświetlany w Serwisie Znosze.Dubbingpedia.pl oraz jest wysyłane na adres e-mail podany w ramach Zamówienia. Potwierdzenie złożenia Zamówienia nie jest równoznaczne z przyjęciem Zamówienia do realizacji.

9.    Jeżeli Użytkownik w ciągu 3 (trzech) dni nie otrzyma potwierdzenia złożenia Zamówienia, przestaje być on związany złożoną ofertą.

10.    Do chwili potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji, Zamówienie może być anulowane przez Użytkownika (może on odwołać złożoną ofertę). W tym celu Użytkownik powinien skontaktować się z Usługodawcą na adres e-mail: znosze@dubbingpedia.pl.

11.    W przypadku wyboru przez Użytkownika płatności on-line jako sposobu płatności, Zamówienie jest przekazywane do realizacji po jego opłaceniu przez Użytkownika, zgodnie z postanowieniami § 4 Regulaminu. W przypadku niedokonania przez Użytkownika płatności za Zamówienie w ciągu 14 (czternastu) dni od daty potwierdzenia złożenia Zamówienia, Zamówienie jest anulowane.

12.    Zawarcie umowy dotyczącej Towaru następuje w momencie przesłania przez Usługodawcę na podany w Zamówieniu adres e-mail potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji. Potwierdzenie przyjęcia Zamówienia do realizacji jest dokonywane w terminie 2 (dwóch) dni od daty dokonania płatności przez Użytkownika, w przypadku, w którym Użytkownik jako sposób płatności wskazał płatność on-line.

13.    Czas realizacji Zamówienia, rozumiany jako czas, w którym Zamówienie jest wytwarzane i kompletowane, a następnie wydane podmiotowi dokonującemu dostawy Towaru, nie obejmujący czasu dostawy (czyli czasu pomiędzy przekazaniem Towaru np. kurierowi, a jego wydaniem Użytkownikowi) i wynosi od 24 (dwudziestu czterech) godzin do 10 (dziesięciu) dni roboczych, o ile informacje zawarte w opisie Towaru nie stanowią inaczej. Dokładny czas realizacji Realizacja Zamówienia następuje po potwierdzeniu przyjęcia Zamówienia do realizacji.

14.    Zamówione Towary dostarczane są w sposób wybrany przez Użytkownika spośród opcji

dostępnych w Serwisie Znosze.Dubbingpedia.pl.

15.    Koszt dostawy Towaru ponosi Użytkownik. Koszt ten obliczany jest na podstawie ceny dostawy wskazanej w formularzu Zamówienia i doliczany jest do wartości Zamówienia w podsumowaniu, po wybraniu przez Użytkownika opcji dostawy.

16.    Dostawę zleca Usługodawca. Zamówione Towary są dostarczane Użytkownikowi na adres wskazany w Zamówieniu. W dniu wysłania Towaru do Użytkownika przekazywana jest na adres e-mail Użytkownika informacja potwierdzająca nadanie przesyłki.

17.    Zamówienia składane w Serwisie Znosze.Dubbingpedia.pl są dostarczane na terytorium Polski. Ceny dostawy Towaru uzależnione są od wybranego sposobu płatności i dostawy, o ile wybór taki jest możliwy.

18.    Użytkownik powinien zbadać doręczoną przesyłkę z Towarem w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach danego rodzaju. W razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki Użytkownik ma prawo żądać od pracownika dostawcy spisania właściwego protokołu.

§ 4.    Płatności

1.    Płatności za Zamówienie można dokonać z góry (przedpłata), jednym z systemów płatności elektronicznych dostępnych w Serwisie Znosze.Dubbingpedia.pl (płatność kartą płatniczą lub systemem płatności internetowych, zgodnie z informacjami dostępnymi w Serwisie Znosze.Dubbingpedia.pl).

2.    Płatności on-line są obsługiwane przez Dostawców usług płatniczych, którymi są:

2.1.    Paynow.pl (Integrator Płatności Paynow dla firm w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A. z siedzibą w Warszawie). Informację o kanałach płatności dostępnych w ramach Paynow można sprawdzić pod adresem: https://www.paynow.pl/#payment_methods;

2.2.    system płatności PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. z siedzibą w Luksemburgu, L-2449, posiadającą w Luksemburgu odpowiednie zezwolenie na prowadzenie działalności w formie instytucji kredytowej w rozumieniu artykułu 2 ustawy o sektorze finansowym z 5 kwietnia 1993 roku (z późniejszymi zmianami), podlegającej nadzorowi luksemburskiej komisji nadzoru  finansowego (Commission de Surveillance du Secteur Financier, CSSF), zarejestrowanej w R.C.S. Luxembourg pod numerem B 118 349;

3.    Udokumentowanie zawartej umowy dotyczącej Towaru jest dokonywane zgodnie z właściwymi przepisami prawa podatkowego, w tym – jeżeli dotyczy – w zakresie dotyczącym wystawienia i doręczenia Użytkownikowi faktury albo, w danym wypadku, paragonu fiskalnego, w tym w formie paragonu elektronicznego na zasadach przewidzianych w obowiązującym prawie. Użytkownik składając Zamówienie dotyczące Towaru w Serwisie

Znosze.Dubbingpedia.pl i wybierający fakturę jako sposób udokumentowania transakcji, wyraża zgodę na otrzymanie faktury elektronicznej.

§ 5.    Prawo odstąpienia od umowy

1.    Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Użytkownik będący

Konsumentem, który złożył Zamówienie w Serwisie Znosze.Dubbingpedia.pl, może odstąpić od umowy zawartej na odległość za pośrednictwem Serwisu Znosze.Dubbingpedia.pl bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 (czternastu) dni. Jeżeli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim oferta została przyjęta, oferta przestaje wiązać. 

2.     Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w przypadku, w którym przedmiotem świadczenia jest Towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

3.    Do zachowania 14-dniowego terminu na odstąpienie od umowy wystarczy wysłanie informacji dotyczącej wykonania przysługującego Konsumentowi prawa odstąpienia od umowy przed jego upływem. Konsument może skorzystać ze wzoru oświadczenia o odstąpieniu od umowy dołączonego do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Skorzystanie z wymienionego wzoru nie jest obowiązkowe.

4.    Termin do odstąpienia od umowy liczony jest:

4.1. w przypadku sprzedaży rzeczy – od dnia, w którym w którym Konsument wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie rzeczy;

4.2. w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu rzeczy, które dostarczane są osobno, partiami lub w częściach – od dnia, w którym Konsument wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy, partii lub części lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy;

4.3. w pozostałych przypadkach – od daty zawarcia umowy.

5.     W przypadku odstąpienia od umowy dotyczącej Towaru przez Konsumenta, Konsumentowi zwracane są wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany w Serwisie Znosze.Dubbingpedia.pl). Zwrot płatności następuje niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż w terminie 14 (czternaście) dni od dnia, w którym dotarła informacja o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy dotyczącej Towaru. Zwrotu płatności powinien nastąpić przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument

wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. W przypadku dokonania płatności z rachunku bankowego/rachunku w SKOK lub za pomocą karty płatniczej, zwrot płatności następuje na ten rachunek w banku/SKOK-u lub na rachunek powiązany z kartą płatniczą, której użyto do dokonania płatności.

6.    Do czasu otrzymania Towaru lub do czasu dostarczenia dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej, możliwe jest wstrzymanie zwrotu płatności. Uprawnienie do wstrzymania zwrotu płatności nie przysługuje w przypadku, w którym Usługodawca zaproponował, że sam odbierze Towar od Konsumenta.

7.    W razie odstąpienia od umowy dotyczącej Towaru Konsument ma obowiązek zwrócić Towar na adres wskazany w Serwisie Znosze.Dubbingpedia.pl do zwrotu niezwłocznie, jednak nie później niż 14 (czternaście) dni od dnia, w którym Konsument poinformował o odstąpieniu od umowy dotyczącej Towaru, chyba że Usługodawca zaproponował, że sam odbierze Towar. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem.

8.    Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem

korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

9.    Bezpośrednie koszty zwrotu Towaru na adres do zwrotów wskazany w Serwisie Znosze.Dubbingpedia.pl w sytuacji odstąpienia od umowy zawartej na odległość ponosi Konsument (np. koszt odesłania Towaru). Konsument nie jest zobowiązany do poniesienia bezpośrednich kosztów zwrotu Towaru w przypadku, w którym Usługodawca zgodził się ponieść te koszty lub w innych przypadkach przewidzianych w bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa.

§ 6.    Reklamacje i odpowiedzialność

1.    Usługodawca ma obowiązek dostarczenia Użytkownikowi Towaru bez wad. Usługodawca jest odpowiedzialny względem Użytkownika kupującego Towar, na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym (rękojmia), jeżeli Towar ma wadę, z zastrzeżeniem ust. 9 poniżej. Jakiekolwiek postanowienie Regulaminu, w tym w niniejszym § 8, nie wyłączają ani nie ograniczają uprawnień Konsumentów przewidzianych w obowiązujących przepisach prawa, w tym w szczególności w art. 556–576 Kodeksu Cywilnego.

2.    Reklamacje dotyczące zakupionych Towarów mogą być składane pocztą elektroniczną na adres znosze@dubbingpedia.pl.

3.    Reklamacja powinna zawierać dane osoby lub podmiotu składającego reklamację (imię i nazwisko lub pełna nazwa, dokładny adres lub adres e-mail), jak również wskazanie przyczyny reklamacji oraz treści żądania. Usługodawca zaleca podanie informacji umożliwiających identyfikację okoliczności związanych z reklamacją, takich jak numer Zamówienia, jeżeli znajdują one zastosowanie, jak również zamieszczenie w tytule wiadomości e-mail dopisku „Reklamacja”.

4.    Podczas rozpatrywania reklamacji Usługodawca może zwrócić się do Użytkownika o przedstawienie dodatkowych informacji, takich jak np. zdjęcia wadliwego Towaru lub odesłanie Towaru do Usługodawcy. W przypadku stwierdzenia wady Towaru, Usługodawca uzgodni z Użytkownikiem zasady zwrotu Towaru i pokryje koszty zwrotu.

5.    Usługodawca rozpatrywać będzie reklamacje na podstawie Regulaminu oraz przepisów prawa powszechnie obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej.

6.    Odpowiedź na reklamację udzielana jest w sposób odpowiadający sposobowi przesłania

reklamacji, tj. za pomocą wiadomości e-mail, na adres e-mailowy podany w reklamacji lub z którego została przesłana reklamacja.

7.    Odpowiedź na reklamację jest udzielana w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty jej otrzymania z zastrzeżeniem, że odpowiedź na reklamację złożoną przez Konsumenta na podstawie przepisów o rękojmi udzielana jest w terminie 14 (czternastu) dni od daty jej otrzymania.

8.    Użytkownik niebędący Konsumentem ma prawo złożyć reklamację stosownie do obowiązujących w tej mierze przepisów prawa, przy czym odpowiedzialność Usługodawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne Towaru ogranicza się do uprawnienia takiego Użytkownika do żądania usunięcia wady, a ponadto odpowiedzialność ta jest ograniczona do 12 (dwunastu) miesięcy od daty wydania Towaru. W takim przypadku Usługodawca wedle swego wyboru niezwłocznie wymieni Towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Usługodawca może również zaproponować odstąpienie od umowy sprzedaży Towaru za zwrotem Użytkownikowi ceny zapłaconej za Towar dotknięty wadą fizyczną. W pozostałym zakresie odpowiedzialność Usługodawcy z tytułu rękojmi za wady Towaru w stosunku do Użytkowników nie będących Konsumentami jest wyłączona.

9.    W odniesieniu do reklamacji złożonych przez Użytkowników niebędących Konsumentami, brak odpowiedzi na reklamację w terminie wskazanym w ust. 7 powyżej, nie oznacza uznania żądania Użytkownika, zawartego w takiej reklamacji.

10.    Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, w maksymalnym dopuszczalnym przez prawo zakresie odpowiedzialność Usługodawcy za szkody wyrządzone Użytkownikowi niebędącemu Konsumentem nie obejmuje utraconych przez takiego Użytkownika korzyści a ponadto:

10.1. w odniesieniu do szkód poniesionych z powodu wady Towaru ogranicza się do kwoty, jaką Użytkownik ten zapłacił Sprzedawcy za nabycie danego Towaru

11.    Żadne postanowienie Regulaminu nie wyłącza ani nie ogranicza odpowiedzialności

Sprzedawcy za szkody, które według przepisów powszechnie obowiązującego prawa nie podlegają wyłączeniu lub ograniczeniu.

§ 7. Przetwarzanie danych osobowych

1.    Administratorem danych osobowych podawanych przez Użytkownika w ramach korzystania z Serwisu Znosze.Dubbingpedia.pl jest Usługodawca – KKZ PDK Dariusz Kosmowski z siedzibą w Warszawie, adres siedziby: ul. Niedźwiedzia 29B, 02-737 Warszawa. Kontakt z Usługodawcą w sprawach dotyczących danych osobowych możliwy jest poprzez e-mail na adres:   znosze@dubbingpedia.pl.

§ 8. Zmiana Regulaminu

1.     Usługodawca może zmienić Regulamin z ważnych powodów, jakimi są:

1.1. konieczność dostosowania Regulaminu do przepisów prawa mających bezpośredni wpływ na Regulaminu i skutkujących koniecznością zmodyfikowania Regulaminu w celu zachowania zgodności z prawem;

1.2. konieczność dostosowania Regulaminu do zaleceń, nakazów, orzeczeń, postanowień, interpretacji, wytycznych lub decyzji uprawnionych władz publicznych, mających bezpośredni wpływ na Regulamin i skutkujących koniecznością zmodyfikowania Regulaminu;

1.3. rozbudowa lub zmiana funkcjonalności Serwisu Znosze.Dubbingpedia.pl, w tym wprowadzenie nowych usług świadczonych drogą elektroniczną, zmiana istniejących funkcjonalności Serwisu lub zmiana organizacyjnych zasad działania Serwisu Znosze.Dubbingpedia.pl;

1.4. zmiana warunków technicznych świadczenia Usług;

1.5. zmiana zakresu Usług;

1.6. konieczność usunięcia niejasności, błędów lub omyłek pisarskich, które ewentualnie wystąpiłyby w Regulaminie;

1.7. zmiana danych teleadresowych, nazw, numerów identyfikacyjnych, adresów elektronicznych lub linków zamieszczonych w Regulaminie;

1.8. zmiana procesu zawierania umów za pośrednictwem Serwisu Znosze.Dubbingpedia.pl;

1.9. przeciwdziałanie naruszeniom Regulaminu lub nadużyciom.

2.    Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian Regulaminu realizowane są zgodnie z dotychczasową treścią Regulaminu.

§ 9. Postanowienia końcowe

1.    Niniejszy Regulamin podlega przepisom prawa powszechnie obowiązującego w Polsce.

2.    Usługodawca dokłada starań w celu zapewnienia stałej dostępności Serwisu Znosze.Dubbingpedia.pl. Jednakże Usługodawca od czasu do czasu przeprowadza prace konserwacyjne systemu teleinformatycznego Serwisu Znosze.Dubbingpedia.pl oraz prace naprawcze, co może powodować okresowe ograniczenie lub uniemożliwienie Użytkownikom korzystanie z określonych funkcjonalności bądź całego Serwisu Znosze.Dubbingpedia.pl. Usługodawca dokłada starań, aby ewentualne zawieszenie dostępności Serwisu Znosze.Dubbingpedia.pl było dokonywane w godzinach nocnych i trwało możliwie jak najkrócej. O planowanych przerwach w dostępności Serwisu Znosze.Dubbingpedia.pl Usługodawca powiadomi za pomocą komunikatu w Serwisie Znosze.Dubbingpedia.pl z odpowiednim wyprzedzeniem.

3.    Niniejszy Regulamin jest nieodpłatnie udostępniany na stronach Serwisu Znosze.Dubbingpedia.pl, także w formacie PDF, w sposób umożliwiający Użytkownikom pobranie Regulaminu, przechowywanie i odtwarzanie go przez Użytkownika w zwykłym toku czynności.

4. Regulamin obowiązuje od dnia 21 sierpnia 2020 roku.